Chứng chỉ

One audit for many certificates
MKC can save your cost by offering many organic certificate for targeted market in one Audit..

Hỏi và trả lời

How to display this label on your products?

In order to obtain the green EU logo and the mention "organic", your products must be certified by a certification body approved by the competent authorities like Ecocert to attest their compliance to the EU organic regulation.

How to display this label on your products?

In order to obtain the green EU logo and the mention "organic", your products must be certified by a certification body approved by the competent authorities like Ecocert to attest their compliance to the EU organic regulation.

How to display this label on your products?

In order to obtain the green EU logo and the mention "organic", your products must be certified by a certification body approved by the competent authorities like Ecocert to attest their compliance to the EU organic regulation.

How to display this label on your products?

In order to obtain the green EU logo and the mention "organic", your products must be certified by a certification body approved by the competent authorities like Ecocert to attest their compliance to the EU organic regulation.

How to display this label on your products?

In order to obtain the green EU logo and the mention "organic", your products must be certified by a certification body approved by the competent authorities like Ecocert to attest their compliance to the EU organic regulation.

Quy trình

1

Đề nghị đánh giá (điền form thông tin theo yêu cầu bên dưới)

2

Báo giá: Gửi qua Email sau khi đủ thông tin

3

Ký hợp đồng chứng nhận

4

Đánh giá thực địa

5

Rà soát hồ sơ chứng nhận

6

Cấp chứng nhận và tiếp tục theo dõi